Podmínky pro cvičení

Aqua Aerobic cvičení

Podmínky pro skupinové cvičení KURZY Aqua Aerobicu

zajišťované firmou PhDr. Hana Koberová
(Dále v textu pouze „Podmínky“)

1.Působnost: Tyto Podmínky se vztahují pouze na skupinové cvičení KURZY Aqua Aerobicu
(viz. níže) zajišťované fyzickou osobou PhDr. Hana Koberová, IČO: 66848571 (dále pouze „firma“) v pronajatých pražských plaveckých bazénech. Individuální cvičení, víkendové a týdenní pobyty, případně další, zde neuvedené, se plně řídí svými specifickými podmínkami.

2.Základní pojmy a jejich obsahová náplň v rámci Podmínek:

a)Aqua aerobic: Patří mezi tzv. Aqua fitness aktivity. Jedná se o typ aerobního cvičení, které je metodicky upravené pro vodní prostředí. Cvičení Aqua aerobic nabízené firmou je vhodné pro širokou cvičící veřejnost a není určeno pro těhotné a nezletilé. Dále cvičení též NENÍ určeno pro osoby pohybově omezené (invalidní, handicapované) a pro osoby s abnormální obezitou, které potřebují individuální odbornou dopomoc, nadstandardní podmínky či jakékoliv speciální pomůcky.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k náročnosti aerobního cvičení ve vodě – zvýšená zátěž na kardiovaskulární systém, zvýšená zátěž na dýchání z důvodu vztlaku vody a kvality vzduchu na bazénech – NENÍ naše cvičení ve vodě uzpůsobené/vhodné pro osoby v seniorském věku (zejména po úrazech nebo náročnějších operacích doporučujeme svou účast důkladně zvážit !).

b)Klient: Každá fyzická osoba, která si objedná a následně zakoupí cvičební kurz.

3.Období cvičení: Cvičení probíhá v rámci omezujících podmínek stanovených provozovateli jednotlivých bazénů v předem určené a termínově ohraničené době vypsaných kurzů, tj. PODZIMNÍ KURZY: září – prosinec, ZIMNÍ KURZY: leden  – březen, JARNÍ KURZY: duben – červen, příp. LETNÍ KURZY: červenec – srpen,  s výjimkou dnů pracovního volna, dnů pracovního klidu a státem uznaných svátků, příp. jiných, předem známých termínů. Termíny začátků a ukončení cvičebních kurzů se vypisují aktuálně vždy dopředu s uvedením předem daného počtu předplacených lekcí. Informace jsou zveřejňovány na webových a facebookových stránkách firmy.

4.Garance odborné úrovně cvičení: Všichni instruktoři splňují veškeré zákonné podmínky nutné pro výkon této činnosti.

5.Vstup na cvičení:

Vládní opatření ČR spojená s COVIDEM: Vstup na naše cvičení – do bazénů – je povolen POUZE při dodržení aktuálních hygienických opatření nařízených vládou ČR, tzn. prokázáním potřebných dokumentů opravňujících ke vstupu do vnitřních prostor bazénů. Každý klient se přihlášením na naše kurzy zavazuje tato opatření dodržovat a při vstupu na jednotlivé lekce se jimi prokazovat.

Jako doklad opravňující k návštěvě lekcí slouží platná PŘEDPLACENÁ KARTA KURZU pro dané období, bazén a hodinu. Při každé návštěvě lekce klient předkládá kartu instruktorovi ke kontrole a k zaznamenání jeho účasti na lekci-evidence docházky. Předplacená karta kurzu se vydává klientovi po řádné úhradě kurzu na PRVNÍ hodině-lekci kurzu.

Dále upozorňujeme klientky, že do pronajatých prostor na bazénech v době našeho cvičení je NEPŘÍPUSTNÉ brát s sebou na lekce jejich nezletilé děti.

Údaje uvedené na předplacené kartě:

(1)   Jméno klienta.

(2)   Platnost karty – vyznačení cvičebního období, začátek a konec kurzu.

(3)   Bazén, na který byla karta vydána a čas lekce.

6.Přihlášení na kurz:

K přihlášení je třeba vyplnit elektronickou přihlášku na www.aqua-aerobic.cz. Přihláška je klientovi zpětně potvrzena se zasláním informací o kurzu, podmínkách jeho platby a organizačních pokynech k nástupu do kurzu. Přihlášením do kurzu klient stvrzuje, že se řádně seznámil s Podmínkami pro cvičení a akceptuje je.

Upozornění pro stávající klienty:

Stávajícím klientům automaticky NEZARUČUJEME a NEREZERVUJEME místa v dalším, navazujícím kurzu. V případě pokračování je třeba vyplnit přihlášku novou a odeslat ji včas. Pro přihlášení a rezervaci míst těchto stávajících klientů platí stejné podmínky jako pro klienty nové.

7.Odhlášení z kurzustorno kurzu – provádí se písemně (e-mailem). Kurz je možné stornovat POUZE před jeho zahájením (viz. Stornovací poplatky), nikoliv v jeho průběhu. Stornovat rovněž již NELZE zaplacený tzv. „zkrácený kurz“ tzn. právě probíhající s posunutým začátkem (platí pouze pro zbylá volná místa po začátku kurzu)

Stornovací poplatky: do 30 dnů a více před zahájením kurzu – administrativní poplatek za zrušení 100,- Kč, 29 až 14 dnů před zahájením kurzu – 30% z ceny kurzu, 13 až 7 dní před zahájením kurzu-  50% z ceny kurzu, 7 dní a méně před začátkem kurzu – 100% z ceny kurzu.

Upozornění: Na nedodržení aktuálně platných hygienických podmínek stanovených pro COVID ze strany klienta (na tyto aktuální podmínky není klient předem upozorňován a má se za to, že si jich je vědom), pozitivní test, karanténa, či jakékoliv další důvody spojené s onemocněním Covid se žádná vyjímka ze storna kurzu NEVZTAHUJE.

8.Dodatečné přihlášení: Pokud v době zahájení kurzu, či v jeho průběhu, nebude bazén maximálně obsazen, je možnost si na něj dodatečně zakoupit předplacenou kartu zkrácenou o počet lekcí, které již proběhly.

9.Přenosnost předplacené karty: Předplacená karta kurzu je přenosná, tzn. že ji může využít jakákoliv (vždy však pouze jedna) fyzická osoba, starší 18-ti let. Upozornění: Pokud se cvičení zúčastní jiná osoba, než ta, která je jmenovitě uvedena na kartě, bere se za to, že je o všech pravidlech a především o těchto Podmínkách pro cvičení od majitele karty ŘÁDNĚ a PLNĚ informována, bere je na vědomí a souhlasí s nimi (tato skutečnost není dále zkoumána).Odpovědnost majitele karty za osobu jinou, nahrazující jeho přítomnost na lekci: Má se za to, že osoba, která lekci navštíví místo majitele karty, je řádně od majitele karty poučena o tom, že je odpovědná za svůj zdravotní stav, cvičí dobrovolně a na své vlastní riziko (její způsobilost ke cvičení či momentální fyzický a psychický stav není předem zkoumán).

10.Duplikáty karet: Vystavují se zdarma POUZE v případě krádeže a to na základě předložení originálu Protokolu o odcizení od Policie ČR s uvedením předplacené karty kurzu v seznamu odcizených věcí (dále v textu pouze „protokol“). V ostatních případech, kdy klient není schopen předložit Protokol – ztráta či zničení karty, vyprání v pračce, zničení domácími zvířaty apod.) firma duplikát karty vystavuje s poplatkem 100,- Kč. Duplikát lze vystavit pouze jedenkrát za dané cvičební období – kurz.

11.Ztracené, odcizené či znehodnocené karty: Firma takovéto karty prohlásí bez dalšího upozornění za neplatné (zneplatní). Kdokoliv, kdo by se takto zneplatněnou kartou prokazoval, vystavuje se riziku právního postihu ze strany firmy (zejména možnost podání trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu dle §250 a/nebo pokusu o podvod dle §8 zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, případně podání žaloby o náhradu škody).

12.Docházka a náhrady:

V případě nemoci nebo z jiných důvodů, kdy se klient nemůže na lekci dostavit, může svoji kartu předat jiné osobě. (viz. bod.č. 9). Tato osoba se nahlásí u cvičitele kurzu, o její účasti je proveden záznam v archu „Náhrady lekcí“ a jmenovitě uvedeno, za jakého klienta osoba nahrazuje (z důvodů dodržení nastavených standardů kurzu ze strany firmy a zajištění bezpečnosti klientů). Osoba, která využívá Kartu kurzu za jejího majitele, je povinna se vždy řádně podepsat před vstupem na lekci na archu NÁHRADY LEKCÍ (k jednoznačné identifikaci udává své celé jméno a datum narození). Dále dává tato osoba souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů GDPR.V případě, že u osoby, která lekci nahrazuje, bude zjištěno nedodržení výše podmínek, či bude u ní zjištěno chování, které je v rozporu s Podmínkami pro cvičení, může být z lekce kurzu vyloučena či nebude na lekci vůbec vpuštěna, a to bez jakékoliv další náhrady.

Řádná docházka na lekce je v zájmu klienta. Vzhledem k tomu, že každý bazén má v rámci daného kurzu – cvičebního období stanovenou maximální kapacitu cvičících a daný počet předplacených lekcí, není možné nevybrané lekce nahrazovat.

Kursovné je nevratné, tzn. NENÍ možné zpětně proplatit cenu nevyčerpaných cvičebních lekcí nebo vracet částku za kurz při jeho zrušení v průběhu kurzu, a to i z vážných důvodů (závažnost důvodů se nezkoumá). Tato podmínka se vztahuje také i na všechny situace spojené s onemocněním COVID 19 (pozitivní test, karanténa aj.). Také každý „NÁHRADNÍK“ za řádného klienta se musí při vstupu na lekce prokazovat potřebnými dokumenty, opravňujícími ke vstupu do bazénů dle aktuálních hygienických opatření nařízených vládou ČR.

13.Platby za cvičení:

a)Bezhotovostní – bankovním převodem nebo vkladem na účet firmy, číslo: 1288652028/3030, Air Bank, PhDr.Hana Koberová. Na základě řádně vyplněného (tedy včetně souhlasu s Podmínkami cvičení) a odeslaného formuláře k přihlášení z internetových stránek firmy je klientovi následně (v co možná nejkratší době od data odeslání formuláře) přihláška na kurz potvrzena. Součástí potvrzení jsou rovněž údaje nutné pro provedení platby (zejména variabilní symbol) a pokyny pro zahájení kurzu. Veškeré informace a dotazy ohledně cvičení či podmínek má klient možnost si zjistit před provedením platby na e-mailu: aqua-aerobic@volny.cz.

b)Složenkou typu C – platbu za kurz je možné také zaslat na adresu firmy složenkou typu C (vložení peněz na účet) s uvedením platebních údajů vyznačených v potvrzení přihlášky.

Pokud kurz nebude moci být otevřen (např. z důvodu jeho neobsazenosti, či z jiných důvodů ze strany firmy) vrací se klientovi zaplacená částka za celý kurz zpět. V případě, že kurz bude muset být náhle v jeho průběhu ukončen či přerušen (na určitý počet lekcí) z důvodů na straně firmy, vrací se klientovi zpět částka ve výši počtu takto neuskutečněných lekcí. Vyúčtování za takto zrušený či přerušený kurz bude s klientem vypořádáno až po jeho řádném skončení a bude mu zasláno písemně.

Po zaplacení objednaného kurzu již NENÍ možné měnit lokalitu/přesun zaplaceného kurzu na jiný bazén.

14.Režim cvičební lekce:

a)Podmínky pro cvičení na jednotlivých bazénech: Na internetových stránkách firmy jsou u každého bazénu uvedeny obecné aktuální podmínky na cvičení.

b)Jméno instruktorky: Kdykoliv se lze o něm e-mailem informovat. Totéž platí i pro záskoky.

c) Délka cvičební lekce: 45 – 55 minut dle podmínek jednotlivých bazénů

d)Základní podmínky pro uskutečnění lekce jsou ze strany firmy zajištění pronájmu bazénu a cvičitelky.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme na skutečnost, že pro osoby pohybově omezené a invalidní (příp. abnormálně obézní či jinak handicapované) NEZAJIŠŤUJEME jakékoliv pomůcky. Využíváme standardních podmínek veřejných bazénů, které jsou v souhlasu s provozními řády a byly odsouhlaseny hygienou i bezpečností k pronájmu a používání pro naše účely. Osobám, které mají jakékoliv pohybové či jiné omezení a potřebují jiné, než standardní podmínky, DOPORUČUJEME si před zaplacením kurzu jít bazén prohlédnout (a to především povrch podlah, sprchy, vstup do vody, příp. individuálně specifické požadavky) a samy uvážit, zda budou moci naše cvičení v konkrétním bazénu absolvovat.

e)REZERVACE míst s platnými předplacenými kartami na kurz je automatická a není třeba se předem na jednotlivé lekce zvlášť nahlašovat nebo se z nich omlouvat.

f)Začátek a konec cvičební lekce: Cvičební lekci začíná a končí výhradně instruktor a klienti vstupují do vody pouze na jeho pokyn. V případě, že se instruktor nedostaví na začátek hodiny, lekce se tímto považuje za zrušenou a klientům je za takovýchto okolností vstup do bazénu po dobu zrušené cvičební lekce zakázán. Za pobyt klientů ve vodě a v prostorách bazénu před začátkem cvičební lekce a/nebo po jejím ukončení nepřebírá firma jakoukoliv zodpovědnost.

g)Cvičení osob, jež nejsou plně způsobilé k právním úkonům (dále pouze „nezletilý“): Umožněno pouze v doprovodu osoby plně způsobilé k právním úkonům (dále pouze „zletilý průvodce“) na základě písemného informovaného souhlasu zletilého průvodce a jím podepsaného prohlášení o převzetí plné odpovědnosti za nezletilého. Osoba doprovázející – zletilý průvodce musí být přítomna u nezletilého v bazénu po celou dobu cvičební lekce, tzn. musí být řádným klientem kurzu.

15.Osobní věci klientů:

Uložení osobních věcí: Klient své osobní věci uloží před začátkem cvičení dle pokynů instruktora do přidělené šatní skříňky. Doporučení: V zájmu ochrany osobních věcí klientů firma doporučuje, aby klienti s sebou na cvičební hodiny zbytečně nenosili cennosti. Pokud již mají u sebe při příchodu na cvičební lekci nějaké cenné věci (např. hodinky, šperky, doklady apod. nebo hotovost) využili možnost jejich bezpečného uložení na místa, jež jsou pro takovýto účel vyhrazena na každém bazénu jeho provozovatelem. Bližší informace viz. provozní řády příslušných bazénů. Pokud nechtějí využít možnosti bezpečného uložení svých cenností, aby si tyto věci brali s sebou k bazénu. Upozornění: Vzhledem k tomu, že firma není vlastníkem ani provozovatelem jednotlivých bazénů, nemůže převzít jakoukoliv odpovědnost za věci uložené ať v šatních skříňkách nebo na místech vyhrazených provozovatelem bazénu pro uložení cenností.

16.Pomůcky ke cvičení:

a)Účel pomůcek: Pomůcky jsou určeny výhradně pro cvičení. Neplní tudíž jakoukoliv jinou funkci, zejména nemohou sloužit jako záchranné prostředky.

b)Zapůjčení pomůcek: Pomůcky jsou klientům bezplatně zapůjčeny a to výlučně pro účely cvičení a pouze po dobu trvání cvičební lekce.

c)Zacházení s pomůckami: Instruktor seznámí klienty s bezpečným použitím pomůcek.

d)Náhrady za poškozené pomůcky: V případě poškození (ať úmyslného či z nedbalosti) pomůcek ze strany klienta bude po klientovi požadována jejich úhrada v plné výši.

17.Povinnosti klientů:

Respektování následujících pravidel:

a)Provozní řády jednotlivých bazénů

Vstupem do areálu bazénů je každý účastník cvičení-klient povinen plně přizpůsobit své chování příslušnému provoznímu řádu bazénu. Vzhledem k tomu, že cvičení probíhá v pronajatých plaveckých bazénech, je nutné, aby klienti respektovali rozdílné provozní a dispoziční podmínky (velikost bazénu, šatny, úroveň sociálního zařízení, vstup do vody apod.).

b)Zdravotní a hygienická pravidla

Plná odpovědnost klienta za svůj zdravotní stav: Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav, cvičí dobrovolně a na své vlastní riziko. Upozornění: Zdravotní způsobilost ke cvičení či momentální fyzický a psychický stav klienta není předem zkoumán. Doporučení: V případě jakýchkoliv zdravotních problémů doporučujeme konzultaci klienta s odborným lékařem, a cvičebních lekcí se zúčastnit pouze na jeho doporučení a s jeho souhlasem. V případě momentální zdravotní či psychické indispozice klienta nedoporučujeme cvičební lekci absolvovat. Všichni účastníci cvičení-klienti jsou povinni dodržovat hygienická pravidla dle provozních řádů jednotlivých bazénů. Sem patří zejména povinnost umýt se mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu! Hodiny je zakázáno navštěvovat osobám, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek a dále osobám s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním.

c)Bezpečnostní pravidla

Klienti jsou povinni dbát pokynů svých instruktorů, zejména při vstupu
a výstupu z bazénu a během lekce. V případě úrazu či poranění, je tuto skutečnost klient povinen nahlásit neprodleně svému instruktorovi (tzn. ihned), v opačném případě není možno zajistit okamžitou pomoc a firma nenese žádné důsledky za zpožděnou urgenci. Ve sprchách a u bazénů jsou klienti povinni dbát mimořádné opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika úrazu (především v důsledku pádu) na mokré podlaze.

Vstup do bazénu povolen pouze za přítomnosti instruktora a na jeho výslovný pokyn. Vstup je povolen POUZE v plavkách s tím, že klient na sobě nesmí mít cokoliv (např. šperky – řetízky, náramky, prsteny, hodinky apod.), co by mohlo jakkoliv ohrozit bezpečnost např. způsobit zranění) samotného klienta, jeho spolucvičenců a/nebo jakkoliv poškodit či dokonce zničit zařízení bazénu a/nebo zapůjčené pomůcky.

d)Při osobním převzetí předplacené Karty na první lekci

Bezprostředně po převzetí předplacené Karty na první lekci (vždy je připravena na začátku kurzu u cvičitelky) je povinností klienta si vše na místě důkladně překontrolovat, zejména správnost všech údajů na převzaté Kartě. Za osobní převzetí Karty je každý klient zodpovědný sám za sebe, o převzetí není veden žádný záznam. V této souvislosti firma důrazně upozorňuje klienty, že na pozdější reklamace (např. chybný údaj na kartě apod.) nemůže být a nebude ze strany firmy brán zřetel.

e)Zacházení s vypůjčenými pomůckami

Klienti jsou povinni zacházet s vypůjčenými pomůckami ohleduplně a přesně podle pokynů instruktora.

f)Identifikace předplacené Karty na kurz před zahájením lekce

Po příchodu před začátkem lekce je povinností klienta dostavit se k instruktorce (upozorňujeme, že jiné osoby, např. pracovníci pokladny, recepce aj. nejsou firmou pro tento úkon pověřeni !) a předložit předplacenou platnou Kartu pro bazén, den a hodinu cvičení zajišťované firmou na příslušném bazénu. Instruktorka Kartu zkontroluje a zapíše si nezaměnitelným způsobem do evidence docházky klientovu účast. V případě pozdního příchodu klienta na cvičební lekci je klientovou povinností před tím, než začne cvičit, dostavit se k instruktorce ke kontrole a k zapsání účasti. Bez zapsání do evidence docházky nelze klienta na lekci pustit.

18.Ochrana osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje jsou firmou PhDr.Hana Koberová zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem plnění předmětu smlouvy.

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

PhDr. Hana Koberová si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o kurzech aqua aerobicu a akcí s nimi spojených. Klient může PhDr.Haně Koberové sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Tato možnost je také vždy uvedena na konci každého zasílaného sdělení.

Osobní údaje klientů jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce správcem. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou zpracovány v samostatném dokumentu viz. Zásady ochrany osobních údajů, www.aqua-aerobic.cz

19.Závazky klientů: Klient prohlašuje, že:

a)se důkladně seznámil jak s plným zněním Podmínek pro cvičení, Zásadami ochrany osobních údajů, aktuálně platnými hygienickými Podmínkami pro vstup do vnitřních prostor sportovišť-bazénů spojené s „covidem“, tak rovněž s platným provozním řádem příslušného bazénu, ve kterém budou probíhat jeho cvičební lekce. Podmínky pro cvičení v platném znění jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách firmy. Při elektronické přihlášce na kurz klient podává souhlas s Podmínkami pro cvičení a se Zásadami ochrany osobních údajů vždy před odesláním přihlášky. Dále bere též na vědomí aktuálně platné hygienické Podmínky pro vstup do bazénů spojené s „covidem“ a zavazuje se je po CELOU dobu konání kurzu dodržovat. Odkazy na Podmínky pro cvičení a na Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny také přímo na přihlašujícím formuláři, tzn., že se klient může se vším řádně, v klidu a pro něj za výhodné situace seznámit. Klientovi jsou také Podmínky pro cvičení zasílány na jeho kontaktní email současně s Potvrzením přihlášky (tedy ještě před provedením platby). Aktuálně platné hygienické Podmínky pro vstup do vnitřních sportovišť- bazénů spojené s „covidem“ zasílány nejsou. Provozní řády bazénů, případně jejich aktuální úpravy, jsou k dispozici na vyžádání u provozu bazénu.

b)se zavazuje v průběhu celého smluvního vztahu s firmou plně se řídit těmito Podmínkami
a Provozním řádem bazénu, ve kterém budou jeho cvičební lekce probíhat, a plně respektovat všechny aktuální změny na bazénu v jeho provozních a technických podmínkách, a to v průběhu celého kurzu.

c)si je vědom toho, že v případě jakéhokoliv porušení Podmínek, provozního řádu příslušného bazénu, na kterém probíhají cvičební lekce, jíž klient navštěvuje, případně v důsledku svého nevhodného chování a/nebo svých projevů může být ze cvičení vyloučen a to bez jakýchkoliv finančních či jiných náhrad.

d)byl seznámen a souhlasí s tím, že pokud mu vznikne jakákoliv škoda, která je přímým důsledkem jeho porušení Podmínek, provozního řádu příslušného bazénu, na kterém probíhají cvičební lekce, jež klient navštěvuje, případně v důsledku jeho nevhodného chování, firma za takovouto škodu nenese jakoukoliv zodpovědnost.

19.Výhrada změn: Firma si vyhrazuje právo

a)měnit znění podmínek případně vydávat podmínky zcela nové a to bez předchozího upozornění nebo odsouhlasení ze strany klientů. Firma se zavazuje, že aktuální znění podmínek bude vždy zveřejněno na internetových stránkách (www.aqua-aerobic.cz).

b)v případě neobsazenosti kurzu (či z důvodu jiných, předem nepředpokládaných), kurz zrušit, tzn. „neotevřít“.

c)v případě neočekávaných změn či jiných nepředvídatelných okolností (např. náhlé technické či jiné problémy na straně provozovatele bazénu, vyšší moc, nařízení vlády ČR, Nouzový stav, pandemie apod.) měnit dny, hodiny a lokality již rozběhnutých kurzů v rámci hl.m.Prahy (klientům je tato skutečnost zaslána písemně a takto „změněné“ lekce se berou jako ŘÁDNÉ náhrady za lekce původní) nebo kurz v jeho průběhu ukončit.

20.Platnost a účinnost Podmínek: Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. září 2023 a plně nahrazují veškeré dříve vydané Podmínky.

PhDr. Hana Koberová, v.r.