Podmínky pro víkendy

Aqua Aerobic cvičení

Podmínky pro cvičební víkendy

zajišťované firmou PhDr. Hana Koberová

(dále v textu pouze „Podmínky“)

 • Působnost: Tyto Podmínky se vztahují pouze na cvičební víkendy zajišťované fyzickou osobou PhDr. Hana Koberová, IČO: 66848571 (dále pouze „firma“) v pronajatých sportovních centrech (dále v textu pouze „cvičební víkend“). 
 • Garance odborné úrovně cvičení: Všichni instruktoři splňují veškeré zákonné podmínky nutné pro výkon této činnosti.
 • Základní pojmy a jejich obsahová náplň v rámci Podmínek:
 • Aqua aerobic: Patří mezi tzv. Aqua fitness aktivity. Jedná se o typ aerobního cvičení, které je metodicky upravené pro vodní prostředí. Skupinové cvičení Aqua aerobic nabízené firmou je vhodné pro širokou cvičící veřejnost. NENÍ určeno pro těhotné a nezletilé. Cvičební víkend též NENÍ určen pro osoby pohybově omezené (invalidní, handicapované) a pro osoby s abnormální obezitou, které potřebují individuální odbornou dopomoc, nadstandardní podmínky či jakékoliv speciální pomůcky.
  UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k náročnosti aerobního cvičení ve vodě – zvýšená zátěž na kardiovaskulární systém, zvýšená zátěž na dýchání z důvodu vztlaku vody a kvality vzduchu na bazénech – NENÍ tento cvičební víkend uzpůsobený/vhodný pro osoby v seniorském věku (zejména po úrazech nebo náročnějších operacích doporučujeme svou účast důkladně zvážit !).
 • Klient: Každá fyzická osoba, která si objedná (tzn. pošle přihlášku přes webové stránky www.aqua-aerobic.cz) a následně zaplatí účast na cvičebním víkendu pořádaném firmou.
 • Přihlášení na cvičební víkend: Prostřednictvím formuláře umístěného na Internetových stránkách firmy. Na základě odeslání tohoto řádně vyplněného formuláře (tedy včetně souhlasu s Podmínkami pro cvičební víkendy a podaného souhlasu se Zpracováním osobních údajů, dále také Závazku o dodržení aktuálné platných hygienických pravidel v souvislosti s COVID) je objednávající osobě následně (většinou do 2-3 pracovních dní) zasláno Potvrzení přihlášky. V Potvrzení přihlášky jsou uvedeny údaje nutné pro platbu a veškeré potřebné informace o organizaci.
 • Závazná rezervace místa: Je provedena poté, co je na účet firmy připsána příslušná finanční částka za objednanou účast. V případě, že částka není do termínu splatnosti (bez předchozí domluvy) na účet firmy připsána, nedojde k zarezervování místa, a to bude následně poskytnuto dalšímu zájemci.
 • Platební podmínky, způsob platby: bezhotovostní (tj. převodem příslušné peněžní částky na účet firmy). Datum splatnosti a veškeré další identifikační údaje k platbě jsou uvedeny v Potvrzení přihlášky.
 •  Odhlášení účasti: Pokud se klient z jakýchkoliv důvodů (závažnost důvodů na straně klienta není zkoumána a není předmětem jakékoliv vyjímky) nemůže zúčastnit cvičebního víkendu, na němž má už zarezervované místo (tzn. „zaplacené místo“), má možnost svoji účast zrušit. Toto své závazné (tj. není možné pozdější vzetí zpět) rozhodnutí však musí sdělit písemně (e-mailem) firmě. Ke zrušení místa se vztahují storno poplatky. Upozornění: Na nedodržení aktuálně platných hygienických podmínek stanovených pro COVID ze strany klienta (na tyto aktuální podmínky není klient předem upozorňován a má se za to, že si jich je vědom), pozitivní test, karanténa, či jakékoliv další důvody spojené s onemocněním Covid se žádná vyjímka ze storno poplatků NEVZTAHUJE.
 • Storno poplatky: Pokud klient výše uvedeným způsobem odhlásí svoji účast na cvičebním víkendu, je povinen uhradit manipulační poplatek za zrušení rezervace a storno poplatky. Aktuální výše manipulačního poplatku a storno poplatků je klientovi sdělena vždy předem a to v Potvrzení přihlášky – informační dopis. Klient na základě svého písemného odhlášení obdrží následně Potvrzení o stornu s celkovým vyúčtováním. Částka po vyúčtování mu bude poslána převodem na osobní účet.
 • Výše STORNO poplatků:více než 40 dní před odjezdem – 0% z ceny víkendu39 – 22 dní před odjezdem – 10% z ceny víkendu21 – 15 dní před odjezdem – 25% z ceny víkendu

  14 – 8 dní před odjezdem – 50% z ceny víkendu

  7 a méně dní před odjezdem – 100% z ceny víkendu

 • Možnost zajistit náhradníka: Pokud klient zjistí, že se nemůže víkendu, na který má již zaplacené a rezervované místo, zúčastnit, je možné, aby místo sebe zajistil náhradníka. Tuto skutečnost vč. osobních údajů náhradníka (jméno, příjmení, kontaktní adresa případně telefon a e-mail náhradníka) musí klient bez zbytečného odkladu písemně (e-mailem) sdělit firmě. Klient, který výše popsaným způsobem zajistil náhradníka, a náhradník sám berou tímto na vědomí, že:
   1. Momentem doručení klientova písemného sdělení o zajištění náhradníka, se tento náhradník stává klientem namísto klienta původního a to se všemi důsledky, jež z této změny vyplývají. Z tohoto důvodu je povinností původního klienta seznámit náhradníka (nového klienta) se všemi údaji, jež se týkají daného víkendu, předat náhradníkovi veškeré informační materiály a upozornit ho na existenci těchto Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů a na aktuální hygienické podmínky spojené s Covidem, které je třeba splňovat. Nový klient (náhradník) má povinnost před datem odjezdu zaslat Přihlášku na víkend a do Poznámky uvede, za koho cvičební víkend nahrazuje. V opačném případě nebude na víkend přijat.
   2. Jakékoliv vztahy (zejména finanční) mezi klientem a náhradníkem jsou tyto dvě strany povinny vyřešit pouze svojí vzájemnou dohodou, přičemž firma při uzavírání této dohody nebude jakkoliv účastna a neponese jakékoliv důsledky z této dohody vyplývající.
 • Závazná pravidla pro klienty:
 • Režimová pravidla:
 • Prezence: Každý klient se v den a hodinu, uvedenou v jemu zaslaných informacích, dostaví na recepci příslušného sportovního centra, kde nahlásí svůj příjezd a budou mu poskytnuty informace o ubytování a organizaci.
 • Pitný režim: V průběhu celého cvičebního víkendu musí klienti dodržovat pitný režim, tj. doplňování tekutin a to výlučně nealkoholickými nápoji. Klienti jsou tudíž povinni mít zejména při cvičení v tělocvičně a po saunování při sobě dostatečnou zásobu nealkoholických nápojů ve vhodném (především z hlediska bezpečnosti ostatních zúčastněných osob – obal nesmí jakýmkoliv způsobem ohrozit jejich bezpečnost) obalu. Upozornění: Vnášení a/nebo konzumace jakýchkoliv alkoholických nápojů v průběhu celého cvičebního víkendu je přísně zakázáno!
 • Zajištění odborného dozoru:  Odborný dozor během víkendu je zajišťován POUZE při cvičebních lekcích, dle předem stanoveného rozpisu. Mimo tyto časy není odborný dozor zajištěn a další působnost a pohyb klientů v rámci celého sportcentra (zejména využívání dalších služeb, aj.) i mimo něj je PLNĚ v jejich kompetenci a na jejich osobní zodpovědnost. Klient tímto přebírá plnou zodpovědnost i za svůj zdravotní stav a cvičí na své vlastní riziko.
 • Účast osob, jež nejsou plně způsobilé k právním úkonům (dále pouze „nezletilý“), na cvičebním víkendu: Je umožněna pouze v doprovodu osoby plně způsobilé k právním úkonům (dále pouze „zletilý průvodce“) na základě písemného souhlasu zletilého průvodce a jím podepsaného prohlášení o převzetí plné odpovědnosti za nezletilého. Zletilý průvodce musí být u nezletilého přítomen po celou dobu trvání cvičebního víkendu (a to zejména během cvičebních lekcí).
 • Zacházení s vypůjčenými pomůckami: Klienti jsou povinni zacházet s vypůjčenými pomůckami ohleduplně a přesně podle pokynů instruktora.
 • Pravidla pro cvičení v tělocvičně a v bazénu (řídí se vždy příslušným provozním řádem sport.zařízení), se kterým má povinnost se klient při příjezdu důkladně seznámit (veškeré informace o provozu podává recepce sportcentra).
 • Vstup do tělocvičny a do bazénu: Do tělocvičny i do bazénu klienti vstupují zásadně najednou a na pokyn instruktora.
 • Umístění nápojů a cvičebních pomůcek: Instruktor před zahájením cvičení v tělocvičně určí místo, na které si všichni klienti odloží své nápoje a cvičební pomůcky.
 • Cvičební úbor a obuv:Klienti v tělocvičně cvičí ve vhodném (především z hlediska bezpečnosti všech zúčastněných osob) oblečení. Obuv pro cvičení v tělocvičně musí být vhodná pro fitness, pevná, neklouzavá, s bílou (nebarvivou) podrážkou.
   1. Upozornění: V průběhu cvičení na sobě klient nesmí mít cokoliv (např. šperky – řetízky, náramky, prsteny, hodinky apod.), co by mohlo jakkoliv ohrozit bezpečnost (např. způsobit zranění) samotného klienta, jeho spolucvičenců a/nebo jakkoliv poškodit či dokonce zničit zařízení sportovního centra a/nebo zapůjčené pomůcky.
   2. Pravidla pro sanování (řídí se vždy příslušným provozním řádem sportovního centra):
     1. Návštěva sauny je povolena pouze zdravým lidem (Přísný zákaz saunování platí pro lidi trpící nemocemi srdce či oběhového systému.).
     2. Umýt se mýdlem ve sprše bez plavek a pečlivě se osušit.
     3. Osprchovat se před vstupem do ochlazovací lázně. Vhodný alespoň 30ti minutový pobyt v odpočívárně spojený s doplňováním tekutin v plném souladu s výše definovaným pitným režimem.
 • Vstup do bazénu a následný pobyt v něm je povolen:
 • 1. vždy pouze v plavkách s tím, že klient na sobě nesmí mít cokoliv (např. šperky – řetízky, náramky, prsteny, hodinky apod.), co by mohlo jakkoliv ohrozit bezpečnost (např. způsobit zranění) samotného klienta, jeho spolucvičenců a/nebo jakkoliv poškodit či dokonce zničit zařízení sportovního centra a/nebo zapůjčené pomůcky.
 • 2. v rámci cvičebních lekcí pouze za přítomnosti instruktora a na jeho výslovný pokyn.
 • 3. mimo rozvrh cvičebních lekcí plně na vlastní riziko. Klient vstupem do bazénu mimo cvičební lekci bere na vědomí, že u bazénu není zajištěn odborný dozor (tj. plavčík).
 • Pravidla pro používání vířivky (řídí se vždy příslušným provozním řádem sport.zařízení):
   1. Návštěva vířivky není dovolena těhotným ženám a osobám s nemocemi srdce
    a kardiovaskulárního systému.
 • Zdravotní a hygienická pravidla:
   1. Plná odpovědnost klienta za svůj zdravotní stav: Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav, cvičebního víkendu se účastní dobrovolně a na své vlastní riziko. Upozornění: Aktuální fyzický a psychický stav klienta není předem zkoumán. Doporučení: V případě jakýchkoliv zdravotních problémů doporučujeme konzultaci klienta s odborným lékařem, a cvičebního víkendu se zúčastnit pouze na jeho doporučení a s jeho souhlasem.
 • Všichni účastníci cvičení jsou povinni dodržovat hygienická pravidla dle Provozních řádů příslušného sportovního centra. Sem patří zejména povinnost umýt se mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu!
 • Cvičební víkend je zakázáno navštívit osobám, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu a/nebo omamných či psychotropních látek a dále osobám s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním.
 • Bezpečnostní pravidla:
 • Klienti jsou povinni po celou dobu cvičebního víkendu dbát pokynů svých instruktorů.
 • Ve sprchách a u bazénu jsou klienti povinni dbát mimořádné opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika úrazu (především v důsledku pádu) na mokré podlaze.
 • Osobní věci klientů:
 • Doporučení: V zájmu ochrany osobních věcí klientů firma doporučuje, aby klienti s sebou na cvičební víkend zbytečně nevozili cennosti. Pokud již mají u sebe při příjezdu na cvičební víkend nějaké cenné věci (např. hodinky, šperky, doklady apod. nebo hotovost) využili možnost jejich bezpečného uložení na místa, jež jsou pro takovýto účel vyhrazena na sportovním centru jeho provozovatelem. Bližší informace viz. Provozní řády příslušného sportovního centra.
 • Upozornění: Vzhledem k tomu, že firma není vlastníkem ani provozovatelem sportovního centra, nemůže převzít jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv osobní věci klientů.
 • Pomůcky ke cvičení:
 • Účel pomůcek: Pomůcky jsou určeny výhradně pro cvičení. Neplní tudíž jakoukoliv jinou funkci, zejména nemohou sloužit coby záchranné prostředky.
 • Zapůjčení pomůcek: Pomůcky jsou klientům bezplatně zapůjčeny a to výlučně pro účely cvičení a pouze po dobu trvání cvičení.
 • Zacházení s pomůckami: Instruktor seznámí klienty s bezpečným použitím pomůcek.
 • Náhrady za poškozené pomůcky: V případě poškození (ať úmyslného či z nedbalosti) pomůcek ze strany klienta bude po klientovi požadována jejich úhrada v plné výši.
 • Zpracování osobních údajů klientů:
 • Poskytnuté osobní údaje jsou firmou PhDr.Hana Koberová zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem plnění předmětu smlouvy.Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  PhDr. Hana Koberová si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o kurzech aqua aerobicu a akcí s nimi spojených. Klient může PhDr.Haně Koberové sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Tato možnost je také vždy uvedena na konci každého zasílaného sdělení.

  Osobní údaje klientů jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám.

  Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce správcem. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

  Podrobné podmínky zpracování osobních údajů jsou zpracovány v samostatném dokumentu viz. Zásady ochrany osobních údajů: www.aqua-aerobic.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

 • Souhlas klientů se zpracováním jejich osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu: Klient podává souhlas se zpracováním svých osobních údajů před odesláním Přihlášky na víkend. Upozornění: Cvičební víkendy mohou být příležitostně dokumentovány pověřeným fotografem či kameramanem. Fotografie či videa zachycující klienty cvičebních víkendů mohou být vystaveny na internetových nebo facebookových stránkách firmy nebo použity na jiných propagačních materiálech firmy.
 • Prohlášení klientů: Zaplacením klient prohlašuje, že:
 • se důkladně seznámil jak s plným zněním těchto Podmínek, tak rovněž s platným Provozním a Ubytovacím řádem příslušného sportovního centra.
 • se zavazuje v průběhu celého smluvního vztahu s firmou se plně řídit těmito Podmínkami a Provozním a Ubytovacím řádem příslušného sportovního centra (sporthotelu).
 • si je vědom toho, že v případě jakéhokoliv porušení Podmínek, Provozního a/nebo Ubytovacího řádu příslušného sportovního centra (sporthotelu), případně v důsledku svého nevhodného chování a/nebo svých projevů může být ze cvičebního víkendu vyloučen a to bez jakýchkoliv finančních či jiných náhrad.
 • byl seznámen a souhlasí s tím, že pokud mu vznikne jakákoliv škoda, která je přímým důsledkem jeho porušení Podmínek, Provozního řádu sportovního centra, ve kterém probíhá cvičební víkend, kterého se klient účastní, případně v důsledku jeho nevhodného chování, firma za takovouto škodu nenese jakoukoliv zodpovědnost.
 • Výhrada změn: Firma si vyhrazuje právo
 • měnit znění Podmínek případně vydávat Podmínky zcela nové a to bez předchozího upozornění nebo odsouhlasení ze strany klientů. Firma se zavazuje, že aktuální znění Podmínek bude vždy zveřejněno na jejích internetových stránkách.
 • v případě neočekávaných změn či jiných nepředvídatelných okolností (např. technické či jiné problémy na straně provozovatele sport.centra nebo firmy, případně jakákoliv „vyšší moc“, např. uzavření sportovišť, Nouzový stav, apod.) celý cvičební víkend úplně zrušit. V případě zrušení se firma zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu všem klientům jejich zaplacenou částku. Způsob vrácení této částky bude firma řešit individuální dohodou. Firma se zavazuje, že o případném zrušení cvičebního víkendu bude řádně a včas klienty písemně (v nouzovém případě telefonicky) informovat.
 • Platnost a účinnost Podmínek: Tyto Podmínky jsou platné pro cvičební víkendy pořádané od 1.9.2023 včetně a plně nahrazují předchozí znění Podmínek.