Podmínky pro víkendy

Aqua Aerobic cvičení

Podmínky pro cvičební víkendy

zajišťované firmou PhDr. Hana Dolenská

(dále v textu pouze „Podmínky“)

 • Působnost: Tyto Podmínky se vztahují pouze na cvičební víkendy zajišťované firmou PhDr. Hana Dolenská, IČO: 66848571 (dále pouze „firma“) v pronajatých sportovních centrech (dále v textu pouze „cvičební víkend“). Skupinová cvičení aqua aerobic, sobotní akce a jiné pobyty, případně další, zde neuvedené, se plně řídí svými specifickými podmínkami.
 • Garance odborné úrovně cvičení: Všichni instruktoři splňují veškeré zákonné podmínky nutné pro výkon této činnosti.
 • Základní pojmy a jejich obsahová náplň v rámci Podmínek:
 • Aqua aerobic: Patří mezi tzv. Aqua fitness aktivity. Jedná se o typ aerobního cvičení, které je metodicky upravené pro vodní prostředí. Skupinové cvičení Aqua aerobic nabízené firmou je vhodné pro širokou cvičící veřejnost. Není určeno pro těhotné a nezletilé.
 • Klient: Každá fyzická osoba, která si objedná a následně zaplatí účast na cvičebním víkendu pořádaném firmou.
 • Přihlášení na cvičební víkend:
 • Prostřednictvím formuláře umístěného na Internetových stránkách firmy: Na základě odeslání tohoto řádně vyplněného (tedy včetně souhlasu s Podmínkami) formuláře je objednávající osobě následně, v co možná nejkratší době od data odeslání formuláře, zasláno Potvrzení přihlášky. V Potvrzení přihlášky jsou uvedeny údaje nutné pro platbu a veškeré potřebné informace o organizaci.

 

  • Závazná rezervace místa: Je provedena poté, co je na účet firmy připsána příslušná finanční částka za objednanou účast. V případě, že částka není do termínu splatnosti (bez předchozí domluvy) na účet firmy připsána, nedojde k zarezervování místa, a to bude následně poskytnuto dalšímu zájemci.
 • Platební podmínky:
 • Způsob platby:
 • Bezhotovostní (tj. převodem příslušné peněžní částky na účet firmy).
 •  Odhlášení účasti: Pokud se klient z jakýchkoliv důvodů nemůže zúčastnit cvičebního víkendu, na němž má zarezervované místo, má možnost svoji účast na tomto cvičebním víkendu zrušit. Toto své závazné (tj. není možné pozdější vzetí zpět) rozhodnutí však musí sdělit (nejlépe písemně, tj. emailem nebo dopisem v listinné podobě) firmě.
 • Storno poplatky: Pokud klient výše uvedeným způsobem odhlásí svoji účast na cvičebním víkendu, je povinen uhradit manipulační poplatek za zrušení rezervace a storno poplatky. Aktuální výše manipulačního poplatku a storno poplatků je klientovi sdělena předem a to v Potvrzení přihlášky, příp. uvedena na internetových stránkách firmy. Klient na základě svého písemného odhlášení obdrží následně potvrzení o stornu s celkovým vyučtováním. Částka po vyúčtování mu bude poslána převodem na osobní účet.

 

  1. Možnost zajistit náhradníka: Pokud klient zjistí, že se nemůže víkendu, na který má již zaplacené a rezervované místo, zúčastnit, je možné, aby místo sebe zajistil náhradníka. Tuto skutečnost vč. osobních údajů náhradníka (jméno, příjmení, kontaktní adresa případně telefon a e-mail náhradníka) musí klient bez zbytečného odkladu písemně (e-mailem nebo dopisem v listinné podobě) sdělit firmě. Klient, který výše popsaným způsobem zajistil náhradníka, a náhradník sám berou tímto na vědomí, že:
    1. Momentem doručení klientova písemného sdělení o zajištění náhradníka, se tento náhradník stává klientem namísto klienta původního a to se všemi důsledky, jež z této změny vyplývají. Z tohoto důvodu je povinností původního klienta seznámit náhradníka (nového klienta) se všemi údaji, jež se týkají daného víkendu, předat náhradníkovi veškeré informační materiály a upozornit ho na existenci těchto Podmínek. Nový klient (náhradník) má povinnost před datem odjezdu kontaktovat představitele firmy a domluvit se s ním na datu a místu podpisu prohlášení o tom, že je plně se všemi podmínkami seznámen. V opačném případě nebude na víkend přijat.

  2. Jakékoliv vztahy (zejména finanční) mezi klientem a náhradníkem jsou tyto dvě strany povinny vyřešit pouze svojí vzájemnou dohodou, přičemž firma při uzavírání této dohody nebude jakkoliv účastna a neponese jakékoliv důsledky z této dohody vyplývající.
 • Závazná pravidla pro klienty:
 • Režimová pravidla:
 • Prezence: Každý klient se v den a hodinu, uvedenou v jemu zaslaných materiálech, dostaví na recepci příslušného sportovního centra, kde nahlásí svůj příjezd a budou mu poskytnuty informace o ubytování a organizaci.
 • Pitný režim: V průběhu celého cvičebního víkendu musí klienti dodržovat pitný režim,
  tj. doplňování tekutin a to výlučně nealkoholickými nápoji. Klienti jsou tudíž povinni mít zejména při cvičení v tělocvičně a po saunování při sobě dostatečnou zásobu nealkoholických nápojů ve vhodném (především z hlediska bezpečnosti ostatních zúčastněných osob – obal nesmí jakýmkoliv způsobem ohrozit jejich bezpečnost) obalu. Upozornění: Vnášení a/nebo konzumace jakýchkoliv alkoholických nápojů v průběhu celého cvičebního víkendu je přísně zakázáno!
 • Zajištění odborného dozoru: Odborný dozor je přítomen po celou dobu cvičebního víkendu tj. od počátku až do doby skončení společného programu (ukončení posledního cvičení).
 • Účast osob, jež nejsou plně způsobilé k právním úkonům (dále pouze „nezletilý“), na cvičebním víkendu: Umožněna pouze v doprovodu osoby plně způsobilé k právním úkonům (dále pouze „zletilý průvodce“) na základě písemného souhlasu zletilého průvodce a jím podepsaného prohlášení o převzetí plné odpovědnosti za nezletilého. Zletilý průvodce musí být u nezletilého přítomen po celou dobu trvání cvičebního víkendu.
 • Zacházení s vypůjčenými pomůckami: Klienti jsou povinni zacházet s vypůjčenými pomůckami ohleduplně a přesně podle pokynů instruktora.
 • Pravidla pro cvičení v tělocvičně (řídí se vždy příslušným provozním řádem sport.zařízení):
 • Vstup do tělocvičny: Do tělocvičny klienti vstupují zásadně najednou a na pokyn instruktora.
 • Umístění nápojů a cvičebních pomůcek: Instruktor před zahájením cvičení v tělocvičně určí místo, na které si všichni klienti odloží své nápoje a cvičební pomůcky.
 • Cvičební úbor a obuv: Klienti v tělocvičně cvičí ve vhodném (především z hlediska bezpečnosti všech zúčastněných osob) oblečení. Obuv pro cvičení v tělocvičně musí být vhodná pro fitness, pevná, neklouzavá, s bílou (nebarvivou) podrážkou.
   1. Upozornění: V průběhu cvičení na sobě klient nesmí mít cokoliv (např. šperky – řetízky, náramky, prsteny, hodinky apod.), co by mohlo jakkoliv ohrozit bezpečnost (např. způsobit zranění) samotného klienta, jeho spolucvičenců a/nebo jakkoliv poškodit či dokonce zničit zařízení sportovního centra a/nebo zapůjčené pomůcky.
   1. Pravidla pro sanování (řídí se vždy příslušným provozním řádem sportovního centra):
     1. Návštěva sauny je povolena pouze zdravým lidem (Přísný zákaz saunování platí pro lidi trpící nemocemi srdce či oběhového systému.).
     2. Umýt se mýdlem ve sprše bez plavek a pečlivě se osušit.
     3. Osprchovat se před vstupem do ochlazovací lázně.
   2. Vhodný alespoň 30ti minutový pobyt v odpočívárně spojený s doplňováním tekutin v plném souladu s výše definovaným pitným režimem.
 • Vstup do bazénu a následný pobyt v něm je povolen
 • vždy pouze v plavkách s tím, že klient na sobě nesmí mít cokoliv (např. šperky – řetízky, náramky, prsteny, hodinky apod.), co by mohlo jakkoliv ohrozit bezpečnost
  (např. způsobit zranění) samotného klienta, jeho spolucvičenců a/nebo jakkoliv poškodit či dokonce zničit zařízení sportovního centra a/nebo zapůjčené pomůcky.
 • v rámci cvičebních lekcí pouze za přítomnosti instruktora a na jeho výslovný pokyn.
 • mimo rozvrh cvičebních lekcí plně na vlastní riziko. Klient vstupem do bazénu mimo cvičební lekci bere na vědomí, že u bazénu není zajištěn odborný dozor
  (tj. plavčík).
   1. Pravidla pro používání vířivky (řídí se vždy příslušným provozním řádem sport.zařízení):
   2. Návštěva vířivky není dovolena těhotným ženám a osobám s nemocemi srdce
    a kardiovaskulárního systému.
 • Zdravotní a hygienická pravidla:
   1. Plná odpovědnost klienta za svůj zdravotní stav: Každý klient je plně odpovědný za svůj zdravotní stav, cvičebního víkendu se účastní dobrovolně a na své vlastní riziko. Upozornění: Aktuální fyzický a psychický stav klienta není předem zkoumán. Doporučení: V případě jakýchkoliv zdravotních problémů doporučujeme konzultaci klienta s odborným lékařem, a cvičebního víkendu se zúčastnit pouze na jeho doporučení
    a s jeho souhlasem.
 • Všichni účastníci cvičení jsou povinni dodržovat hygienická pravidla dle provozních řádů příslušného sportovního centra. Sem patří zejména povinnost umýt se mýdlem bez plavek před vstupem do bazénu!
 • Cvičební víkend je zakázáno navštívit osobám, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu a/nebo omamných či psychotropních látek a dále osobám s akutním, infekčním nebo kožním onemocněním.
 • Bezpečnostní pravidla:
 • Klienti jsou povinni po celou dobu cvičebního víkendu dbát pokynů svých instruktorů.
 • Ve sprchách a u bazénu jsou klienti povinni dbát mimořádné opatrnosti z důvodu zvýšeného rizika úrazu (především v důsledku pádu) na mokré podlaze.
 • Osobní věci klientů:
 • Doporučení: V zájmu ochrany osobních věcí klientů firma doporučuje, aby klienti
   1. s sebou na cvičební víkend zbytečně nevozili cennosti.
 • pokud již mají u sebe při příjezdu na cvičební víkend nějaké cenné věci (např. hodinky, šperky, doklady apod. nebo hotovost) využili možnost jejich bezpečného uložení na místa, jež jsou pro takovýto účel vyhrazena na sportovním centru jeho provozovatelem. Bližší informace viz. provozní řády příslušného sportovního centra.
 • Upozornění: Vzhledem k tomu, že firma není vlastníkem ani provozovatelem sportovního centra, nemůže převzít jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv osobní věci klientů.
 • Pomůcky ke cvičení:
 • Účel pomůcek: Pomůcky jsou určeny výhradně pro cvičení. Neplní tudíž jakoukoliv jinou funkci, zejména nemohou sloužit coby záchranné prostředky.
 • Zapůjčení pomůcek: Pomůcky jsou klientům bezplatně zapůjčeny a to výlučně pro účely cvičení a pouze po dobu trvání cvičení.
 • Zacházení s pomůckami: Instruktor seznámí klienty s bezpečným použitím pomůcek.
 • Náhrady za poškozené pomůcky: V případě poškození (ať úmyslného či z nedbalosti) pomůcek ze strany klienta bude po klientovi požadována jejich úhrada v plné výši.
 • Zpracování osobních údajů klientů:
  1. Oznámení o zpracování osobních údajů klientů: Firma tímto v souladu s §11
   odst. 1 Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, oznamuje, že:

 

    • ve smyslu §5 odst. 2 písmeno b) a písmeno e) Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovává bez souhlasu klientů jejich osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, kontaktní adresa případně telefon a e-mail klienta, v případě prohlášení
     o převzetí plné odpovědnosti za osobu nezletilou, která se bude účastnit cvičebního víkendu, jsou tyto údaje zpracovávány rovněž o osobě nezletilé.
 • na základě souhlasu (ve smyslu §4 písm. n) Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a §7 odst.2 Zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, provádí zpracování osobních údajů v rozsahu: Jméno, příjmení, kontaktní adresa, případně e-mail a telefon klienta. Účelem tohoto zpracování je informování o akcích pořádaných firmou (jedná se o obchodní sdělení ve smyslu
  §2 písmeno f) zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění) a to vč. zasílání případných informačních materiálů o těchto akcích.
 • Souhlas klientů se zpracováním jejich osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu: V případě hotovostní platby vyjadřuje klient svůj souhlas podepsáním písemného prohlášení. V případě bezhotovostní platby klient souhlasí se zpracováním svých osobních dat proplacením příslušné faktury.

 

  1. Poučení klientů dle §11 odst.1 Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů
    • Veškeré osobní údaje klientů jsou zpracovávány pouze zaměstnanci firmy a to jak neautomatizovaným tak automatizovaným způsobem. Osobní údaje klientů nejsou zpřístupňovány třetím stranám s výjimkou osob stanovených zvláštními zákony (např. orgány činné v trestním řízení v rámci jejich zákonných oprávnění).
 • o právech klientů ve smyslu §11 odst. 1 a §21 Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění: Firma, jako správce osobních údajů ve smyslu §4 písmeno j) Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tímto informuje své klienty
  o právu přístupu ke svým osobním údajům a o právu na jejich opravu. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou, a může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adresu sídla firmy. Cvičební víkendy mohou být příležitostně dokumentovány pověřeným fotografem či kameramanem. Fotografie či videa zachycující klienty cvičebních víkendů mohou být vystaveny na internetových nebo facebookových stránkách firmy nebo použity na jiných propagačních materiálech firmy.
 • Poučení klientů ve smyslu Zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění: Klient má dle §7 odst. 3 Zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, právo odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
 • Prohlášení klientů: Zaplacením klient prohlašuje, že:
 • se důkladně seznámil jak s plným zněním těchto Podmínek, tak rovněž s platným Provozním a Ubytovacím řádem příslušného sportovního centra.
 • se zavazuje v průběhu celého smluvního vztahu s firmou se plně řídit těmito Podmínkami
  a Provozním a Ubytovacím řádem příslušného sportovního centra (sporthotelu).
 • si je vědom toho, že v případě jakéhokoliv porušení Podmínek, Provozního a/nebo Ubytovacího řádu příslušného sportovního centra (sporthotelu), případně v důsledku svého nevhodného chování a/nebo svých projevů může být ze cvičebního víkendu vyloučen a to bez jakýchkoliv finančních či jiných náhrad.
 • byl seznámen a souhlasí s tím, že pokud mu vznikne jakákoliv škoda, která je přímým důsledkem jeho porušení Podmínek, Provozního řádu sportovního centra, ve kterém probíhá cvičební víkend, kterého se klient účastní, případně v důsledku jeho nevhodného chování, firma za takovouto škodu nenese jakoukoliv zodpovědnost.
 • Výhrada změn: Firma si vyhrazuje právo
 • měnit znění Podmínek případně vydávat Podmínky zcela nové a to bez předchozího upozornění nebo odsouhlasení ze strany klientů. Firma se zavazuje, že aktuální znění Podmínek bude vždy zveřejněno na jejích internetových stránkách. Listinná podoba platných Podmínek bude rovněž kdykoliv k dispozici k nahlédnutí v průběhu konání cvičebního víkendu.
 • v případě neočekávaných změn či jiných nepředvídatelných okolností (např. technické či jiné problémy na straně provozovatele sport.centra nebo firmy, případně vyšší moc apod.) celý cvičební víkend úplně zrušit. V případě zrušení se firma zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu všem klientům jejich zaplacenou částku. Způsob vrácení této částky bude firma řešit individuální dohodou. Firma se zavazuje, že o případném zrušení cvičebního víkendu bude řádně a včas klienty písemně či telefonicky informovat (včetně zveřejnění na int.stránkách).

 

 1. Platnost a účinnost Podmínek:
 2.            Tyto Podmínky jsou platné pro cvičební víkendy pořádané od 1.9.2016 včetně.